Betingelser og vilkår

Terms and Conditions

-Lejebetingelser for JUSTDRIVE ApS

Indledning

JUSTDRIVE ApS er et udlejningsselskab der specialiserer sig i en abonnementsløsning på i alt 120 dages udlejning af biler med maksimum 10.000 km i perioden.


Når lejer bestiller en bil på www.JUSTDRIVE.today så tegner lejer automatisk et abonnement som løber i alt 120 dage. Abonnementet er inkluderet i den oplyste månedspris på bilen. 

Lejer modtager derefter en lejekontrakt som underskrives samlet digitalt.


Abonnementet kan opsiges, men lejer har forpligtet sig til lejekontrakten i perioden. Abonnementet udgør 100 DKK inklusiv moms. pr. måned.


Det betyder at hvis lejer ønsker at opsige kontrakten efter den første måned, så refunderes der 300 DKK inkl. moms til lejers kreditkort. Lejer er dog forpligtet til at betale for selve lejekontrakten indtil udløb efter i alt 120 dage.   


For eksempel:


Lejer booker en bil til 4000 DKK pr. måned.

Abonnementet udgør 100 DKK pr. måned.


Lejer opsiger abonnementet efter en måned.


JUSTDRIVE refunderer 300 DKK til lejers kreditkort.

Lejer er fortsat forpligtet til at betale 3x 3900 DKK.


De juridiske oplysninger på selskabet er:


JUSTDRIVE ApS

Filmbyen 30

2650 Hvidovre

Cvr. 42078395

hej@justdrive.today


I Terms & Conditions betegnes udlejer som JUSTDRIVE og kunden/bruger som lejer.


Betingelserne i denne lejekontrakt er gældende indtil der fremsendes opdaterede betingelser. Disse skal varsles med 7 dage og forefindes altid på www.JUSTDRIVE.today

Varsling, samt opdaterede betingelser fremsendes altid på den af lejers angivne emailadresse. Det er lejers ansvar at JUSTDRIVE altid har korrekte og opdaterede kontaktoplysninger.

 

Ejendomsret

 • Lejer har kun brugsret til køretøjet ud fra de vilkår der står i lejebetingelserne.

 • Typebetegnelser, logoer, stelnummer mv. der har det formål at identificere køretøjet må ikke fjernes. 

 • Lejer har ikke tilladelse til at pantsætte, sælge, stille køretøjet som sikkerhed overfor tredjemand. Lejer har ikke retslig råderet over køretøjet.

 • Lejer har ikke tilladelse til at ændre på bilens opbygning. Bilen skal returneres i samme stand og udseende som den blev udleveret med.    

 • JUSTDRIVE kan med 7 dages varsel, anmode om besigtigelse af køretøjet på lejers angivne adresse. 


Rettigheder og anvendelse

Køretøjet må ikke anvendes af andre, end den på lejekontrakterne angivne lejer, samt dennes husstand i øvrigt. Bemærk dog minimums aldersgrænsen på 23 år samt reglen om dokumenteret skadefri kørsel i 3 år, som er angivet under “forsikring”. Disse regler har forrang for husstanden. 


Køretøjet må anvendes i Europa og EØS.

Rygning i køretøjet er ikke tilladt. Heller ikke ud af vinduet. Konstateres der rygning i bilen, faktureres lejer for professionel rengøring. Se skadeskatalog for priser.

Skadeskataloget er i øvrigt fremsendt sammen med lejekontrakten og altid tilgængelig på www.JUSTDRIVE.today


Lejer må ikke bruge køretøjet til videreudlejning, erhvervsmæssig kørsel mod betaling, banekørsel, kriminel aktivitet eller lign. 

Anvendes køretøjet til andet end almindelig brug jvf. denne lejekontrakt, forbeholder JUSTDRIVE sig ret til at opsige abonnementet og kontrakterne. Lejer vil i sådan en situation ikke blive godtgjort for sin betaling af kontrakterne. Dvs. at lejer skal fortsat betale for hele perioden, samt eventuelle overkørte km, skader mv.   

JUSTDRIVE er ikke forpligtet til at stille anden bil til rådighed.  

I tilfælde af at lejer bliver dømt for vanvidskørsel, vil lejer blive pålagt samtlige omkostninger der er i forbindelse med behandling af sagen. Herunder erstatning for bilen, tabt fortjeneste, advokatomkostninger mv.  

Priser og ydelser

Lejer forpligter sig til at betale den aftalte lejepris som fremgår af lejekontrakten 

Betaling trækkes altid på lejers betalingskort månedligt forud. 

Såfremt lejer bruger Mastercard, kan der pålægges kortgebyr jvf. Mastercards prisliste.

Lejen dækker over de faste almindelige udgifter herunder service og forsikring.

Lejer registreres som bruger 1 på registreringsattesten. 

Grøn ejerafgift afholdes af bruger. SKAT opkræver bruger direkte for 6 måneder af gangen. Når bruger returnerer bilen, så afmeldes bilen den samme dag. Herefter refunderer SKAT det overskydende beløb til bruger på dennes Nemkonto.


Vi trækker første periodes betaling ved bestilling. Herefter trækkes der for betaling hver 30.dag.


Ved forsinket betaling, tilskrives der morarenter. Renten er 2%.

Ved kontinuerlig forsinket betaling, forbeholder JUSTDRIVE sig ret til at ophæve lejekontrakten. Lejer er dog fortsat forpligtet til at betale de resterende ydelser i kontrakten, samt evt. skader og forholdsmæssige overkørte km.


Hvis lejer misligholder kontrakten igangsættes følgende procedure:

1.dag overskridelse af betalingsfrist – Rykker sendes på mail.

2.dag overskridelse af betalingsfrist – Rykker sendes på mail.

3. dag overskridelse af betalingsfrist – Rykker sendes på mail og lejer ringes op.

4. dag overskridelse af betalingsfrist – Rykker sendes på mail og lejer ringes op.

5. dag overskridelse af betalingsfrist – Bilen meldes stjålet.

 

Hvis køretøjet skades, stilles der en erstatningsbil til rådighed af reparerende værksted. Der kan ikke garanteres et køretøj i samme klasse som den lejede og lejer godtgøres ikke for perioden.

Bliver køretøjet totalskadet, betales selvrisiko af lejer og lejekontrakten lukkes ned. Lejer har nu mulighed for at bestille en ny bil.

Betalingskort

JUSTDRIVE modtager kun betaling fra Visa og Mastercard med minimum 6 måneders anvendelse inden kortudløb. 

Det er lejers ansvar, at JUSTDRIVE altid har de korrekte oplysninger til brug for betaling. Det gælder også hvis lejer skifter betalingskort og/eller bank. Ligeledes er det lejers ansvar at der altid er dækning på anvendte betalingskort.

Udlevering og tilbagelevering

Udlevering

Så snart lejer har bestilt og betalt den første måneds leje, vil lejer automatisk få besked om leverende forhandler. Mailen bekræfter dato og tidspunkt for udlevering af det nye køretøj.


Køretøjet er fabriksnyt og indregistreres samme dag som den udleveres. Det er derfor lejers ansvar at overholde aftalte udleveringsdato og tidspunkt. Alle aftaler laves på i alt 120 dage, så hvis lejer først henter køretøjet dagen efter, så har lejer kun køretøjet til rådighed  i alt 119 dage og så fremdeles.

Køretøjet kan kun afhentes og tilbageleveres på en hverdag. I det tilfælde hvor dag 120 er en weekenddag, der vil retureringsdagen automatisk blive ændret til fredag og lejer refunderet for 1 eller 2 dage afhængig tilbageleveringstidspunktet. Lejer vil aldrig blive opkrævet for flere dage end lejer har bilen til rådighed.

Den autoriserede forhandler gennemgår køretøjet med lejer. I tilfælde af fejl, mangler eller skader på køretøjet, skal JUSTDRIVE straks orienteres omkring dette.

Tilbagelevering

Når lejeperioden er ved at være slut, sender JUSTDRIVE en påmindelses Email, der fortæller om tilbageleveringssted, samt kontaktoplysninger på tilbageleveringssted.

Som udgangspunkt skal køretøjet returneres hos samme forhandler som udleverede bilen, medmindre lejer ønsker at leje en ny bil fra JUSTDRIVE fra et andet mærke. I det tilfælde, kan køretøjet afleveres hos den forhandler der skal udlevere det nye køretøj. Bemærk dog at afleveringstidspunktet stadig skal overholdes.  


Ved aflevering skal alle nøgler, service/instruktionsbøger, samt andet tilhørende bilen afleveres samtidig. Lejer vil blive faktureret for mangler jv. skadeskataloget. Bilen skal leveres retur nyvasket, rengjort og støvsuget. Er bilen ikke vasket, vil forhandleren ikke være i stand til at gennemgå bilen for skader, før den er blevet rengjort. Eventuelle skader vil derfor først blive fundet efter afleveringen, men vil fortsat blive trukket på det oplyste betalingskort.


Det er vigtigt at tilbageleveringstidspunktet overholdes. Hvis de 120 dage overskrides, vil lejer bliver faktureret for en ekstra måneds leje udelukkende fordi JUSTDRIVE opkræves en ekstra måneds registreringsafgift af SKAT.  Her tillægges et administrationsgebyr på 1500 kr. 


På tilbageleveringsstedet gennemgås bilen sammen med forhandleren for skader udover almindelig slid, som er beskrevet i skadeskataloget. Den første skade op til 2000 DKK afholdes af JUSTDRIVE. 

Såfremt køretøjet har overkørte km, afregnes disse til 4 kr. pr. km.

Lejer får oplyst eventuel skadepris med det samme, og kvitterer for dette på afleveringskvitteringen. Beløbet bliver derefter trukket på lejers betalingskort.

I tilfælde af uenighed ved gennemgang med forhandleren, vil bilen blive sendt til FDM for gennemgang på lejers regning. FDMs afgørelse vil være afgørende.


Bemærk at lejer har modtaget køretøjet fra ny og ved udlevering selv har gennemgået køretøjet for eventuelle skader. Det er kun lejer der har benyttet og haft ansvaret for køretøjet i perioden, hvorfor køretøjet må forventes returneret som et næsten nyt.  

    

Lejers ansvar

I tilfælde af, at lejer opdager fejl eller mangler ved køretøjet, skal lejer straks orientere JUSTDRIVE på hej@justdrive.today. 


Lejer er ansvarlig for at offentlige og private regler og forskrifter overholdes. Herunder, men ikke begrænset til parkering, hastighed, vejafgifter mv. Lejer er opmærksom på at eventuelle afgifter eller bøder afholdes af lejer selv. 


Enhver udgift forbundet med brugen af køretøjet afholdes af lejer, og JUSTDRIVE holdes skadesløs i denne sammenhæng. Lejer er derfor indforstået med at JUSTDRIVE har tilladelse til at trække betaling for dette på lejer betalingskort.   


Lejer må ikke benytte køretøjet i påvirket tilstand. Her forstås men ikke begrænset til alkohol, narkotika, farmaceutiske midler, medicin eller andet sammenligneligt. 

 

Det er lejers ansvar at holde JUSTDRIVE løbende orienteret om større skader på bilen, så JUSTDRIVE i fællesskab med lejer kan vurdere om der er skader der skal udbedres i lejeperioden. Her tænkes især sikkerhedsmæssige reparationer.


Såfremt lejer ikke betaler den grønne afgift til SKAT og SKAT gentagne gange har rykket for betaling, vil sagen bliver overdraget fra SKAT til politiet. Herefter vil politiet afhente bilens nummerplader og afmelde bilen.

I det tilfælde vil kontrakten med JUSTDRIVE være betragtet som misligholdt og kontrakten ophæves. Lejer er dog fortsat forpligtet til at betale de resterende ydelser for hele perioden og eventuelle overkørte km og skader, som ved en normal tilbagelevering. Omkostninger til at få fragtet bilen retur til forhandleren vil blive pålagt lejer.

Udlejers ansvar

JUSTDRIVE kan ikke drages til ansvar for eventuelle forsinkelser, tab, følgeskader eller annulleringer af bestilte køretøjer. 


Hvis køretøjet ikke stemmer overens med det bestilte, er lejer forpligtet til at acceptere en rimelig godtgørelse på lejekontrakten. I tilfælde at store overensstemmelser revideres hele lejekontrakten. Dette vil dog være et særtilfælde, som vurderes enkeltvis.


JUSTDRIVE er ikke erstatningspligtig for private genstande, der mistes eller beskadiges under eller efter lejemålet.


JUSTDRIVE kan ikke drages til ansvar for hændelser interne som eksterne såsom force majeure, IT nedbrud, beskadigelse herunder hærværk, tyveri, svindel eller andre hændelser uden for JUSTDRIVEs kontrol. Listen er ikke begrænset til disse hændelser.   


JUSTDRIVE kan ikke drages til ansvar for beskadigelse eller tab af tredjemands ejendele, medmindre JUSTDRIVE har handlet ansvarspådragende i det særskilte tilfælde. 

Service og vedligeholdelse

Lejekontrakterne indeholder service og vedligeholdelse af bilen efter fabrikantens forskrifter. Udgifter hertil afholdes af JUSTDRIVE. 

Lejekontrakterne indeholder ikke skifte til sommer/vinterdæk medmindre det særskilt er tilkøbt.


Lejer forpligter sig til at vedligeholde køretøjet i lejeperiode. Dette forstås som løbende kontrol af væsker og eventuel påfyldning efter servicebogens forskrifter, samt hvis servicelampen i bilen tændes.


Det er lejers ansvar at køretøjet er fuldt funktionelt og kan leveres retur i samme stand som lejer fik køretøjet udleveret i.


I tilfælde af at køretøjet skal på værksted i forbindelse med service, punktering/dækskifte, fabriksindkaldelser eller reparation, er Lejer selv forpligtet til selv at tage kontakt til pågældende mærkeværksted og aftale tid. Der stilles som udgangspunkt ikke lånebil til rådighed i værkstedsperioden medmindre der er tale om en skadesreparation. Der ydes heller ikke kompensation for manglende lejedage.


Lejer vil blive holdt ansvarlig for enhver forringelse af køretøjet, hvis service og vedligeholdelse ikke er overholdt. Lejer er indforstået med at JUSTDRIVE må trække betaling fra dette på lejers betalingskort.

Risiko og forsikring

Det er lejer der bærer risikoen for køretøjet fra udleveringstidspunktet, til køretøjet returneres igen og afleveringskvitteringen er underskrevet af både forhandler og lejer. Herfra overgår risikoen til forhandleren og JUSTDRIVE.

Det betyder også, at hvis lejer afleverer bilen uden for åbningstid, og ikke har en underskrevet afleveringskvittering fra forhandler, så er køretøjet stadig under lejers ansvar. Bliver bilen beskadiget eller stjålet i den mellemliggende periode er det ligeledes lejers ansvar og forsikring der dækker. 

I tilfælde af skader der ikke kan dækkes af den almindelige kaskoforsikring der er tegnet på bilen, forpligter lejer sig til at betale for udbedring af disse. Lejer er derfor indforstået med at JUSTDRIVE må trække betalingen på lejers betalingskort.


Lejer acceptere at holde JUSTDRIVE skadesfri for enhver form for tab, erstatningskrav mv som måtte opstå som følge af opbevaring eller transport i køretøjet. 

Lejer skal være min 23 år og have 3 års dokumenteret skadefri kørsel. Såfremt bilen er involveret i et uheld og føreren ikke opfylder disse krav, så er Justdrive forpligtet til at trække dobbelt selvrisiko på lejers kreditkort.

 

Opsigelse af abonnement

Lejer kan til enhver tid opsige abonnementet. Lejer dog forpligtet til at betale den fulde lejeydelse for hele perioden. JUSTDRIVE laver kun lejekontrakter på i alt 120 dage og lejer er derfor flere gange blevet gjort opmærksom på lejekontrakternes samlede længde. Opsigelse af abonnement skal ske til hej@JUSTDRIVE.today.


Hvis køretøjet afleveres før tid skal lejer gennemgå samme afleveringsprocedure som ved normalt kontraktudløb. Det betyder at lejer skal aftale tid for aflevering med forhandler, samt gennemgå denne for skader og eventuelle forholdsmæssige overkørte km. Der modregnes ikke for underkørte km.

Når lejer bestiller en bil på www.JUSTDRIVE.today så tegner lejer automatisk et abonnement som løber i ialt 120 dage. Abonnementet er inkluderet i den oplyste månedspris på bilen. 

Lejer modtager derefter lejekontrakten som underskrives digitalt.


Abonnementet kan opsiges, men lejer har forpligtet sig til alle 4 lejekontrakter i perioden. Abonnementet udgør 100 DKK inklusiv moms. pr. måned.


Det betyder at hvis lejer ønsker at opsige kontrakten efter den første måned. Så refunderes der 300 DKK inkl. moms til lejers kreditkort. Lejer er dog forpligtet til at betale for lejekontrakterne indtil udløb efter i alt 120 dage.   


For eksempel:

Lejer booker en bil til 4000 DKK pr. måned.

Abonnementet udgør 100 DKK pr. måned.

Lejer opsiger abonnementet efter en måned.

JUSTDRIVE refunderer 300 DKK til lejers kreditkort.

Lejer er fortsat forpligtet til at betale 3x 3900 DKK.

Ændringer af lejekontrakt

JUSTDRIVE forbeholder sig ret til enhver tid at ændre i betingelser, priser og gebyrer.

Væsentlige ændringer skal dog varsles 30 dage inden ikrafttrædelse. Væsentlige ændringer vil blive varslet skriftlig via lejers oplyste Emailadresse. Det er lejers ansvar at JUSTDRIVE altid har de opdaterede kontaktoplysninger på lejer.


Væsentlige ændringer kunne være, men er ikke begrænset til:

 • Prisstigninger i eksterne IT løsninger

 • Prisstigninger i betalingsløsninger

 • Inflation

 • Lovgivning herunder ændringer i afgifter, moms og registreringsafgift

  

Misligholdelse af lejekontrakt

JUSTDRIVE kan til enhver tid ophæve lejekontrakterne og tilbagekalde køretøjet  såfremt lejer misligholder kontrakten. I sådanne tilfælde har lejer ikke krav på kompensation. Lejer er dog forpligtet til at betale for hele lejeperioden -Dvs. 120 dage.


Eksempler på misligholdelse af lejekontrakterne kunne være, men er ikke begrænset til:


 • Lejer undlader at betale ydelserne.

 • Lejer undlader at aflevere køretøjet retur til aftalte tidspunkt.

 • Lejer undlader at vedligeholde køretøjet ifølge forskrifterne.

 • Lejer nægter at give JUSTDRIVE mulighed for at besigtige køretøjet på forlangende.

 • Lejer gentagende gange ikke overholder gældende lov og regler.

 • Lejer ikke anvender køretøjet til angivet brug.

 • Lejer overlader køretøjet til tredjemand.

 • Hvis politiet eller anden myndighed finder at køretøjet er anvendt til ulovlig eller uhensigtsmæssig kørsel.

 • Hvis politiet eller anden myndighed dømmer lejer eller en bruger som lejer har udleveret bilen til for vanvidskørsel.


I tilfælde af at JUSTDRIVE tilbagetager køretøjet på baggrund af misligholdende, vil dette ske på lejer regning. Lejer er derfor indforstået med at JUSTDRIVE trækker betaling for dette på lejers betalingskort. Ydermere vil køretøjet blive gennemgået som ved normal aflevering og lejer vil blive faktureret for eventuelle skader og forholdsmæssige overkørte km. Lejer er ligeledes indforstået med at JUSTDRIVE kan trække betalingen direkte på lejer betalingskort.

Fraskrivelse af fortrydelsesret

Lejer accepterer ved indgåelse af lejekontrakt med JUSTDRIVE ApS at fraskrive sig sin 14 dages fortrydelsesret.

Persondata

JUSTDRIVE ApS forpligter sig til at beskytte dine persondataoplysninger i henhold til gældende lov.

For uddybende Privatlivspolitik, se www.justdrive.today/privatliv


Tvister og klager

Enhver tvist eller klage der ikke kan løses i mindelighed mellem JUSTDRIVE og lejer, skal afgøres ved dansk ret ved de almindelige danske domstole.

Der tages dog forbehold for de ufravigelige regler om forbrugerbeskyttelse.


Klager skal sendes til hej@justdrive.today 

Derudover henvises til konkurrence -og forbrugerstyrelsen www.forbrug.dk